Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

Fundacja FOR to organizacja pozarządowa i think-tank założony w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza. Misją FOR jest zwiększanie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (w tym zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz – co się z tym wiąże – dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie. Celem jest też odpowiednio zmniejszanie poparcia i wzmacnianie w społeczeństwie oporu wobec rozwiązań idących w przeciwnych kierunkach.

FOR przygotowuj raporty i analizy na temat gospodarki i prawa, a także bierze aktywny udział w debacie publicznej. Eksperci FOR zabierają głos w najważniejszych sprawach dotyczących rozwoju Polski i są aktywni w mediach tradycyjnych i społecznościowych. FOR bierze udział w konsultacjach aktów prawnych, pracach komisji parlamentarnych i ocenia propozycje partii politycznych, opierając się na badaniach, doświadczeniach innych krajów i analizach porównawczych. Fundacja jest też aktywna w obszarze edukacji ekonomicznej i obywatelskiej. FOR jest członkiem wielu koalicji np. Komitetu Obrony Sprawiedliwości, a także sieci liberalnych organizacji pozarządowych np. 4Liberty.eu, EPICENTER i Atlas Network. FOR to bez wątpienia jedna z najlepszych organizacji analitycznych w Polsce, której prace warto obserwować i wspierać.

Z działalnością Fundacji można zapoznać się na ich stronie internetowej.