STATUT FUNDACJI WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Wolności Gospodarczej i dalej w Statucie zwana jest „Fundacją”.

2. Fundacja została ustanowiona przez Arkadiusza Muś, zwanego dalej „Fundatorem”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 30 kwietnia 2021 roku przez notariusza Marię Białas w kancelarii notarialnej w Częstochowie.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. W języku angielskim Fundacja posługuje się nazwą Economic Freedom Foundation.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Konopiska, powiat częstochowski, województwo śląskie. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

5. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister ds. oświaty i wychowania. 

§3

Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji

§4

 1. Celem Fundacji jest:

1) działalność na rzecz rozwoju wolności gospodarczej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej;

2) prowadzenie i wspieranie działalności społecznej, edukacyjnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej, państwa prawa oraz ochrony praw i wolności człowieka, o których mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

3) działalność na rzecz rozwoju świadomości społeczeństwa dotyczącej miejsca i roli Polski w Unii Europejskiej.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) podejmowanie działań służących upowszechnieniu zasad działalności wolnego rynku, wolności gospodarczej i demokratycznego państwa prawa;

2) wspieranie inicjatyw oraz programów badawczych mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji; 

3) mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o formach udziału w demokracji w krajach bardziej rozwiniętych i podejmowanie działań służących ich wdrażaniu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

4) działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o propozycjach i rozwiązaniach w dziedzinie gospodarki i polityki służących rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej;

5) prowadzenie działalności badawczej mającej na celu zidentyfikowanie obszarów życia gospodarczego i politycznego, które szkodzą rozwojowi kraju oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, a także proponowanie rozwiązań służących rozwojowi opartych na doświadczeniu innych krajów i wiedzy naukowej;

6) zlecanie i sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w zakresie określonym celem statutowym Fundacji;

7) inicjowanie i wspieranie programów szkoleń specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej

8) organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;

9) uczestnictwo w procesie legislacyjnym, w szczególności poprzez udział w posiedzeniach organów stanowiących prawo oraz analizę obowiązującego prawa i formułowanie propozycji jego zmian;

10) inicjowanie i uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach, których przedmiot dotyczy zasady rządów prawa i ochrony praw i wolności człowieka, w szczególności: wolności gospodarczej, prawa własności, wolności słowa, prawa do sądu, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz prawa do informacji;

11) prowadzenie działalności wydawniczej promującej zasady wolności gospodarczej;

12) wspieranie inicjatyw instytucji i organizacji w formie eventów, dotacji, sponsoringu;

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. W celu realizacji zadań statutowych inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i prowadzić działalność gospodarczą.

5. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez:

a) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji,

b) inicjowanie postępowania i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.

2. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać komitety, w tym Komitet Programowy Fundacji. Skład, cele i zasady działania komitetów działających przy Radzie Fundacji określa Rada. Skład, cele i zasady działania komitetów działających przy Zarządzie Fundacji określa Zarząd.

3. Rada może określić zasady nadawania honorowych tytułów osobom i podmiotom dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji oraz warunki współpracy Fundacji z tymi osobami i podmiotami. 

Majątek i dochody Fundacji

§6

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację. Fundusz założycielski w kwocie 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji, a w kwocie 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych) na działalność gospodarczą. 

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów, umów sponsoringowych, 

2) dotacji i subwencji oraz grantów,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku Fundacji,

5) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

6) odsetek i depozytów bankowych,

7) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

8) dochodów z działalności gospodarczej.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co nie wyklucza jego uprawnienia do odrzucenia spadku.

6. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie na piśmie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na wybrany przez siebie cel statutowy.

7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

8. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, na które są przelewane środki pochodzące z dochodów określonych w ust. 6, jeżeli taka jest wola darczyńcy. Fundusz może być wykorzystywany na cele wskazane na piśmie przez darczyńcę, a w braku wskazania przez niego tych celów na działalność Fundacji. Odsetki od lokat środków funduszów celowych nie podlegają powyższym ograniczeniom.

Działalność gospodarcza

§ 7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

 1. działalność wydawnicza (58.1), a w tym:
 1. 58.11.Z Wydawanie książek,
 2. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 3. 58.13.Z Wydawanie gazet, 
 4. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 5. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 1. doradztwo związane z zarządzaniem (70.2), a w tym:
 1. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 2. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 1. badania naukowe i prace rozwojowe (72), a w tym:
 1. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 2. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 3. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 1. reklama, badania rynku i opinii publicznej (73), a w tym:
 1. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 2. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 3. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 
 4. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 5. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 6. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

5) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

6) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 1. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
 2. 82.30. Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 3. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 4. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 5. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 6. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 7. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. 

2. Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być przez Zarząd środki pochodzące z:

1) funduszu założycielskiego w wielkości ustalonej przez Statut Fundacji;

2) odsetek bankowych;

3) darowizn, jeżeli taka jest wola darczyńcy;

4) umów sponsoringowych,

4) spadków i zapisów, jeżeli jest to zgodne z wolą spadkodawcy;

5) dochodów z działalności gospodarczej do wysokości określonej przez Zarząd.

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

4. Dochody są przeznaczane na cele statutowe lub na inwestycje, jeżeli służą rozwijaniu działalności gospodarczej.

5. Działalność statutowa i gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziomie księgowo-rachunkowym. Wszystkie formy działalności fundacji (nieodpłatna i odpłatna) wymagają wyodrębnienia rachunkowego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów kosztów i wyników każdego z tych rodzajów działalności, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

Organy Fundacji

§8

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”;

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

Rada Fundacji

§9

1. Rada jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z co najmniej trzech członków.

3. Członków pierwszego składu Rady, w tym jej przewodniczącego, powołuje Fundator. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, członków Rady powołują i odwołują pozostali członkowie Rady. W przypadku, gdy okoliczności wskazane w ust. 5 dotyczą wszystkich członków Rady Fundacji, nową Radę Fundacji powołuje Fundator lub osoba przez niego wskazana. 

4. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. Przysługuje im natomiast zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży i zakwaterowania;

5. Członkostwo w Radzie ustaje w następujących przypadkach:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwilą doręczenia rezygnacji innemu członkowi Rady a w jego braku członkowi Zarządu Fundacji;

2) uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady – z chwilą podjęcia uchwały;

3) śmierci członka Rady;

§10

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Fundatora lub co najmniej dwóch Członków Rady lub całego Zarządu, złożony na piśmie, lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie może odbywać się pisemnie. 

4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeśli członek Rady wyraził na to zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie czekał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 5 dni od daty rozesłania projektu uchwały.

5. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (dalej: głosowanie na odległość) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady będą uczestniczyć w jej podjęciu i żaden z Członków Rady nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej formy podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady w formie ustnej zarządza głosowanie na odległość oraz wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania na odległość (dalej: osoba odpowiedzialna) spośród Członków Rady. Osoba odpowiedzialna przesyła Członkom Rady informację o zarządzeniu przez Przewodniczącego Rady głosowania na odległość oraz projekt uchwały i wyznacza termin 7 lub 14 dni na oddanie głosu. W przypadku nieoddania głosu przez przynajmniej jednego Członka Rady w wyznaczonym terminie głosowanie uważa się za nieważne. Głosowanie kończy się wraz z upływem wyznaczonego terminu lub przed jego upływem jeśli wszyscy Członkowie Rady oddadzą głos.

6. Po zakończeniu głosowania na odległość osoba odpowiedzialna sporządza protokół z głosowania zawierający:

1) wynik głosowania;

2) sposób głosowania poszczególnych Członków Rady;

3) informację o przyjęciu uchwały, odrzuceniu uchwały lub nieważności głosowania;

4) w przypadku przyjęcia uchwały – datę wejścia uchwały w życie;

5) podpis osoby odpowiedzialnej i Przewodniczącego Rady;

6) załącznik w postaci treści uchwały.

§11

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością Fundacji;

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;

4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji;

5) powoływanie i odwoływanie, prezesa, wiceprezesa i członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest przez Fundatora;

6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i zawieranie z nimi umów;

7) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

8) podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;

9) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;

10) dokonywanie zmian w statucie Fundacji. 

11) delegowanie członków Rady na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności;

12) wyrażanie zgody na utworzenie stałej lub czasowej placówki terenowej;

§12

Rada może żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji

§13

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę na czas nieokreślony. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora. 

2. Funkcję Prezesa lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę w każdym czasie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w następujących przypadkach:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwilą doręczenia rezygnacji innemu członkowi Zarządu lub członkowi Rady;

2) odwołania członka Zarządu przez Radę;

3) śmierci członka Zarządu.

§14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;

2) zarządzanie majątkiem Fundacji;

3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, zawieranie umów sponsoringowych,

4) realizowanie szczególnych dyspozycji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami statutu;

5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;

6) realizowanie zadań wyznaczonych przez Radę;

7) uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w statucie do właściwości Rady;

8) kierowanie działalnością gospodarczą.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku jest zobowiązany przedłożyć Radzie Fundacji:

1) roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy Fundacji nie później niż do końca trzeciego miesiąca po zamknięciu roku obrotowego, którego te plany dotyczą;  

2) roczne sprawozdanie z działalności i roczne sprawozdanie finansowe Fundacji nie później niż do końca trzeciego miesiąca po zamknięciu roku obrotowego, którego te sprawozdania dotyczą.

Sposób reprezentacji

§15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach dotyczących udziału Fundacji w postępowaniach prowadzonych przed sądami lub organami administracji publicznej, oświadczenia woli może składać jeden członek Zarządu.

Zmiana Statutu

§16

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. W takim przypadku, do ważności uchwały wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Rady.

Połączenie z inną fundacją

§17

1. Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów, połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, za zgodą Fundatora

Likwidacja Fundacji

§18

1. Rada, za zgodą Fundatora, podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1 nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę organizacjom, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Postanowienia końcowe

§19

1. W przypadku śmierci Fundatora lub stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie jego uprawnień lub obowiązków wynikających ze statutu, uprawnienia lub obowiązki te wykonuje osoba uprzednio wskazana na piśmie przez Fundatora po powiadomieniu Rady lub Zarządu. W razie braku wskazania osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienia lub obowiązki Fundatora wykonuje najstarszy członek Rady.

2. Prezesem pierwszego Zarządu jest Fundator.