KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wolności Gospodarczej z siedzibą w Konopiskach, ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000907733, posiadająca numer NIP: 5732927348 oraz REGON: 389342940.
 1. Możesz skontaktować się z nami:
  • drogą korespondencyjną – na adres: Fundacja Wolności Gospodarczej, ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska,
  • za pośrednictwem poczty e-mail  – na adres: kontakt@wolnagospodarka.pl.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Ci złożenia wniosku o przyznanie grantu z przeznaczeniem na dofinansowanie wartościowych inicjatyw na rzecz wolności gospodarczej oraz w celu realizacji działalności statutowej przez Administratora. 
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w prawnie uzasadnionych interesach administratora, w tym w celu realizacji celów statutowych Fundacji, czy dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o którym mowa w pkt 3. 
 1. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:
  • uprawnione organy publiczne,
  • podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w tym usługi wsparcia IT w ramach systemów przetwarzających Twoje dane osobowe, w ramach i w granicach umowy zawartej z Administratorem.
 1. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, chyba że dalsze przetwarzanie będzie znajdowało oparcie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
 1. Informujemy o przysługującym Ci prawie:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na dalsze przetwarzania danych, 
  • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
  • usunięcia danych, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się z Administratorem, jak określono w pkt 2.

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 
 1. Twoje dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.